1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Traktujemy poufność danych oraz ochronę prywatności naszych Użytkowników priorytetowo. Polityka prywatności przedstawia zasady dotyczące formy gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników portalu LEKARZ-RADZI.PL. Chcielibyśmy zaznaczyć, iż podczas przetwarzania danych kierujemy się następującymi zasadami.

 1. Zbieramy tylko koniecznie informacje do świadczonej Usługi.
 2. Dane nie są wykorzystywane do celów innych niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Dane nie są przechowywane dłużej niż potrzeba.
 4. Dane nie są ujawniane osobom trzecim w sytuacjach innych niż te które są wskazana w niniejszej Polityce Prywatności.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pomorze” Agnieszka Bukato z siedzibą w Ustce, ul. Kościuszki 15.  Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191532, nr NIP 839-10-13-719, nr REGON 770783626. Adres elektroniczny: kontakt@lekarz-radzi.pl.

Celem portalu jest realizacja usługi elektronicznej która umożliwi zdalny kontakt między lekarzem lub innym specjalista z branży medycznej a Pacjentem, który jest zainteresowany uzyskaniem porady lekarskiej online bez jednoczesnej obecności dwóch stron.

Portal LEKARZ-RADZI.PL prowadzi usługi elektroniczne oraz pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez: dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach, zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. Ciasteczka).

Portal LEKARZ-RADZI.PL poprzez usługodawców oraz lekarzy zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji oraz dokumentów uzyskanych z związku z przedmiotem Porady lekarskiej. Wszelkie informacje i dokumenty przesłane w ramach Porady, a także uzyskane w trakcie Porady, w tym sama Porada są objęte tajemnicą i dodatkowo nie mogą być wykorzystane przez żadną osobę w innym celu niż tylko w ramach przeprowadzanej Porady.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w portalu LEKARZ-RADZI.PL przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO >

2. INFORMACJE W FORMULARZACH

 1. Portal LEKARZ-RADZI.PL zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Portal LEKARZ-RADZI.PL posiada możliwość zapisania informacji o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pomorze” Agnieszka Bukato z siedzibą w Ustce, ul. Kościuszki 15. Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000191532, nr NIP 839-10-13-719, nr REGON 770783626. Adres elektroniczny: kontakt@lekarz-radzi.pl.
 2. Dane, które zostały podane w przez Użytkownika są przetwarzane tylko w celu świadczenia Usługi oraz w celu umożliwienia Użytkownikowi będącemu Pacjentem możliwości pozyskanie porady medycznej on-line.
 3. Użytkownik ma świadomość, iż Portal LEKARZ-RADZI.PL gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje podane informacje oraz dane, w tym również Dane osobowe medyczne, celem realizacji Usługi wybranej przez Użytkownika, świadczonych przez portal LEKARZ-RADZI.PL. Aby realizacja Porady była dostępna do ww. danych uzyskuje wybrany przez Pacjenta Specjalista. Ponadto powyżej wymienione udostępnienie danych przez Pacjenta za pośrednictwem Portalu LEKARZ-RADZI.PL jest dobrowolne choć niezbędne do uzyskania porady lekarskiej on-line lub innej usługi, dla której dane te są konieczne lub wymagane. Pacjent posiada możliwość w wybranym przez siebie momencie zmienić zakres Specjalistów, którym jego Dane osobowe, a w tym również Dane osobowe medyczne, są udostępniane za pośrednictwem Portalu LEKARZ-RADZI.PL.
 4. Portal LEKARZ-RADZI.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników zachowując wymagane przez polskie prawo środki bezpieczeństwa i szanując obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawo pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu, wobec ich przetwarzania w celach marketingowych, w przypadkach wskazanych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez portal LEKARZ-RADZI.pl wynika z działań podejmowanych przez danego Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 2. Portal LEKARZ-RADZI.PL przechowuje dane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
 3. Zakres danych obejmuję: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, w przypadku Usługobiorców, którzy podali te dane – dane dotyczące zdrowia (to jest informacje, które dobrowolnie należy wypełnić w formularzu takie jak wzrost, waga, choroby współistniejące, przyjmowane leki lub wiek (uzupełnić) i będących przedmiotem Konsultacji). W wypadku Użytkowników, którzy nie są konsumentami, portal LEKARZ-RADZI.PL może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy, adres prowadzenia działalności/siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny.
 4. Wykonanie umowy o udzielenie Konsultacji lub o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika, którego dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) oraz artykuł 9ust. 2lit. Rozporządzenia RODO (zgoda – dotyczy przetwarzania danych dotyczących zdrowia Użytkownika.
 5. Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez portal LEKARZ-RADZI.PL, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do Użytkownika, którego dane dotyczą.
 6. Okres przedawnienia określony jest przez przepisy prawa – kodeks cywilny (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).
 7. Portal LEKARZ-RADZI.PL nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez Użytkownika, którego dane dotyczą. Zakres maksymalny: adres poczty elektronicznej. Marketing usług i produktów portalu LEKARZ-RADZI.PL Artykuł 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia RODO (zgoda).
 8. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi portalowi LEKARZ-RADZI.PL przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika, numer rachunku bankowego (dotyczy sytuacji, w której dokonywany jest zwrot).
 9. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez portal LEKARZ-RADZI.PL, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do Użytkownika, którego dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez portal LEKARZ-RADZI.PL działalności gospodarczej.
 10. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić portal LEKARZ-RADZI.PL lub jakie mogą być podnoszone wobec portalu LEKARZ-RADZI.PL Artykuł 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia RODO. Zakres maksymalny: imię i nazwisko/ nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, miasto, NIP, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane zostają udostępnione podmiotom zewnętrznym tylko w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane zawarte w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim. Istnieje możliwość udostępnienia danych  za zgodą Użytkownika i na warunkach określonych w Regulaminie Portalu LEKARZ-RADZI.PL
 3. Portal LEKARZ-RADZI.PL może mieć obowiązek udzielania informacji o zebranych danych upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, które wynikają z żądania.

6. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania portalu LEKARZ-RADZI.PL, w tym dla realizacji zawieranych umów o świadczenie porady lekarskiej konieczne jest korzystanie przez portal LEKARZ-RADZI.PL z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. Specjaliści, dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Portal LEKARZ-RADZI.PL korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez portal LEKARZ-RADZI.PL nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – portal LEKARZ-RADZI.PL przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Dane osobowe Usługobiorców portal LEKARZ-RADZI.PL mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • Specjaliści – w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z porady lekarskiej portal LEKARZ-RADZI.PL udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu Specjaliście obsługującemu daną poradę lekarską na zlecenie portalu LEKARZ-RADZI.PL w zakresie niezbędnym do jej obsługi.
  • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartę płatniczą – w przypadku Użytkownika, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. Portal LEKARZ-RADZI.PL udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie portalu LEKARZ-RADZI.PL w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Usługobiorcę.
  • dostawcy usług zaopatrujący oortal LEKARZ-RADZI.PL w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające portalowi LEKARZ-RADZI.PL prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą, działań marketingowych i udzielania pomocy technicznej portalowi LEKARZ-RADZI.PL). Portal LEKARZ-RADZI.PL udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
  • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający portalowi LEKARZ-RADZI.PL wsparcie księgowe, prawne i doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna) – portal LEKARZ-RADZI.PL udostępnia zebrane dane osobowe Usługobiorcy wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje szereg praw. Prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych
  W każdym momencie Użytkownik ma dostępu do informacji, na swój temat, które przetwarza LEKARZ-RADZI.PL. Celem dostępu do danych prosimy o kontakt: kontakt@lekarz-radzi.pl
 2. sprostowania danych osobowych, które posiada portal LEKARZ-RADZI.PL
  W każdym momencie Użytkownik ma prawo do sprostowania informacji, na swój temat, które przetwarza portal LEKARZ-RADZI.PL. Celem sprostowania danych należy wysłać maila: kontakt@lekarz-radzi.pl
 3. usunięcia danych osobowych, które  posiada portal LEKARZ-RADZI.PL na temat Użytkownika oraz prawo do  ograniczenia ich przetwarzania
  Dane zgromadzone na temat Użytkownika zostaną usunięte po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać usunięcia danych na swój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez portal LEKARZ-RADZI.PL na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. lub art. 9 ust. 2 lit. Rozporządzenia RODO) ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Celem dostępu do danych prosimy o kontakt: kontakt@lekarz-radzi.pl
  Dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług telemedycznych przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej muszą być przechowywane przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym okresie nie jest możliwa realizacja żądania usunięcia danych.
 4. przenoszenia danych osobowych
  Użytkownik ma prawo do prośby o przesłanie danych, które zostały zgromadzone przez portal LEKARZ-RADZI.PL. Jeżeli będzie to technicznie możliwe dane Użytkownika zostaną przesłane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Użytkownika sposób i na wskazany adres. Celem przeniesienia danych prosimy o kontakt: kontakt@lekarz-radzi.pl
 5. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, istnieje możliwość wycofania zgody w każdej chwili. Wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Istnieje możliwość skorzystania z tego uprawnienia kontaktując się z: kontakt@lekarz-radzi.pl

8. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

 1. Portal LEKARZ-RADZI.PL korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) czyli dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu LEKARZ-RADZI.PL przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika
  • tworzenia statystyk, dzięki którym możliwe jest zrozumienie, w jaki sposób Użytkownicy Portalu LEKARZ-RADZI.PL korzystają ze stron internetowych, co pozwoli ulepszyć ich struktury i zawartości
  • określania profilu użytkownika, aby wyświetlić mu dopasowane materiały w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google
  • wspomagania nawigacji w ramach witryny
  • gromadzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie, dzięki którym możliwe jest optymalizowanie jej zawartość
  • prowadzenia działań promocyjnych
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 6. Użytkownicy portalu LEKARZ-RADZI.PL mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
  Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: www.support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  Google Chrome: www.support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie portalu LEKARZ-RADZI.PL

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Portal LEKARZ-RADZI.PL może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko portalu LEKARZ-RADZI.PL.

Przez cały czas korzystania z serwisu, połączenie Użytkownika jest szyfrowane 256-bitowym kluczem SSL. W trosce o bezpieczeństwo naszych Użytkowników postaraliśmy się o najwyższy stopień bezpieczeństwa i do szyfrowania transmisji wykorzystujemy najbardziej zaufane certyfikaty.