§ 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z Systemu Obsługi Teleporad.


§ 2. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:

Administrator – przedstawiciel właściciela Portalu, zarządzający Portalem w jego imieniu;

Administrator danych – administrator danych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, które są zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika z Portalu; dane są również zapisywane w plikach cookies;

Lekarz – członek zespołu lekarz-radzi.pl posiadający wykształcenie medyczne, posiadający obowiązujące w Polsce Prawo Wykonywania Zawodu lekarza lub lekarza dentysty przekazujący Użytkownikowi, za pomocą środków komunikowania się na odległość, informacje dotyczące stosowania zasad higieny i pielęgnacji zdrowia oraz zapobiegania chorobom i ich leczenia;

Portal – serwis internetowy lekarz-radzi.pl, dostępny pod domeną: https://lekarz-radzi.pl, platforma umożliwiająca edukację pro-zdrowotną, kształtowanie pro-zdrowotnego stylu życia oraz zdobywanie i rozszerzanie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju. Za pośrednictwem serwisu lekarz-radzi.pl udzielane są również płatne Teleporady;

Pracownik Medyczny
a) lekarz lub lekarz dentysta, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy wskazanej w pkt 6 powyżej,
b) lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka świadcząca usługi w ramach podmiotu wykonującego działalność leczniczą – korzystający z Portalu w celu udzielania Teleporady;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Regulamin – niniejszy dokument;

System – system teleinformatyczny do obsługi Teleporady, umożliwiający nawiązanie kontaktu pomiędzy Pacjentem a Pracownikiem Medycznym w celu uzyskania porady lekarskiej i świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, bez konieczności osobistego kontaktu pomiędzy Użytkownikami, w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem;

Teleporada czyli Telefoniczna/Internetowa Porada Lekarska – odpłatna telefoniczna lub internetowa informacja dotycząca stosowania zasad higieny i pielęgnacji zdrowia oraz zapobiegania chorobom i ich leczeniu pomiędzy Użytkownikiem a Lekarzem, udzielana za pośrednictwem dostępnych na serwisie lekarz-radzi.pl środków komunikacji na odległość;

Ustawa o działalności leczniczej – Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Portalu lekarz-radzi.pl w celu uzyskania Teleporady;


§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z portalu  internetowego lekarz-radzi.pl
 2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.lekarz-radzi.pl jest zakład leczniczy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pomorze” Agnieszka Bukato z siedzibą w Ustce, ul. Kościuszki 15.  Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr NIP 839-10-13-719, nr REGON 770783626.
 4. Korespondencję drogą elektroniczną można kierować na adres email: kontakt@lekarz-radzi.pl
 5. Portal lekarzradzi.pl jest to zbiór artykułów o tematyce medycznej i około-medycznej. Ponadto istnieje możliwość płatnej Teleporady na zasadzie korespondencji, wideokonferencji lub rozmowy telefonicznej z lekarzem.
 6. Korzystając z Portalu lekarz-radzi.pl Użytkownik w momencie składania zapytania potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, jego treścią a także akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 7. Kopiowanie zamieszczonej w Portalu treści oraz grafiki lekarz-radzi.pl jest zabronione. Wszelkie prawo do zamieszczania ww informacji posiada Portal lekarz-radzi.

§ 4. Zakres usług

 1. Usługodawcą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.lekarz-radzi.pl jest  zakład leczniczy Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy „Pomorze” Agnieszka Bukato z siedzibą w Ustce, ul. Kościuszki 15.  Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr NIP 839-10-13-719, nr REGON 770783626.
 2. Usługodawca prowadzi za pośrednictwem serwisu internetowego www.lekarz-radzi.pl działalność w zakresie promocji zdrowia oraz edukacji zdrowotnej i szkoleniowej. Dodatkowo Usługodawca prowadzi za pośrednictwem serwisu www.lekarz-radzi.pl  udziela Teleporady,  zgodnie z art.3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na udostępnieniu serwisu www.lekarz-radzi.pl oraz umożliwieniu za pośrednictwem dostępnych na serwisie www.lekarz-radzi.pl Środków Komunikacji na Odległość kontaktu Użytkownika z lekarzem celem uzyskania Teleporady.
 4. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w serwisie lekarz-radzi.pl.
 5. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy o Teleporadę, Użytkownik powinien wypełnić w Serwisie formularz zgłoszeniowy, podając w nim następujące dane:
  • Imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
 6. Teleporady mogą być świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Jednakże w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem fizycznie.
 7. Teleporady prowadzone na rzecz Użytkownika mają charakter konsultacyjno-informacyjny, polegają na promowaniu pro-zdrowego stylu życia i czynników sprzyjających zdrowiu. Działania te pozwalają Użytkownikowi pogłębić wiedzę nad czynnikami, które warunkują stan zdrowia, mając wpływ na jego poprawę.
 8. W ramach Teleporady, zespół Lekarzy informuje Użytkowników o potrzebie osobistego zbadania Użytkownika przez lekarza lub innego specjalistę, o konieczności wykonania badan laboratoryjnych lub możliwości skorzystania z pomocy podmiotu udzielającego świadczenia zdrowotne. Ponadto w ramach świadczeń konsultacyjnych, zespół lekarzy informuje Użytkowników o możliwości stosowania leków i ich odpowiedników, które można nabyć bez recepty, edukując ich o możliwych działaniach niepożądanych.
 9. Teleporady nie zastępują bezpośredniej, fizycznej wizyty u lekarza. Osobiste zbadanie pacjenta przez lekarza i bezpośredni kontakt umożliwiają właściwe postawienie diagnozy, podjęcie leczenia lub innych działań o charakterze zdrowotnym. Postawienie jednoznacznej diagnozy podczas Teleporady jest NIEMOŻLIWE.
 10. Usługobiorca po dokonaniu zamówienia Teleporady online zobowiązany jest do wypełnienia formularza wywiadu lekarskiego oraz uiszczenia opłaty wyszczególnionej w podsumowaniu zamówienia w przeciągu 7 dni kalendarzowych. W przypadku braku spełnienia powyższego zobowiązania, umowa o świadczenie usługi elektronicznej konsultacji lekarskiej online zostaje rozwiązana.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do przekazanych informacji za pośrednictwem serwisu lekarz-radzi.pl przez Użytkowników.
 12. Przekazane informację za pośrednictwem serwisu www.lekarz-radzi.pl oraz dane będące wynikiem Teleporady stanowią dokumentację medyczną w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 159 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, wraz z późniejszymi zmianami.
 13. Administrator zastrzega sobie możliwość do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, jeśli
  • pytanie nie dotyczy określonej dziedziny medycyny
  • zadane pytanie uniemożliwia konkretną odpowiedź, pomimo uzupełnienia przez Użytkownika informacji dodatkowych, o które prosił lekarz udzielający odpowiedzi
  • pytanie podważa postawioną diagnozę przez innego lekarza

  W zaistniałej sytuacji opłata zostanie zwrócona w ciągu 30 dni roboczych.

 14. W ramach Teleporady Lekarz może m.in:
  • udzielić konsultacji,
  • w uzasadnionych przypadkach wystawić e-Receptę. Decyzję o wypisaniu e-Recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający Teleporady, na podstawie badania wykonanego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności i w oparciu o dostępną dokumentację medyczną Użytkownika. W przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane Lekarz zweryfikuje ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ oraz uprawnienia do refundacji. W przypadku, gdy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lub Użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, Lekarz wypisze recepty z odpłatnością 100%,
  • zinterpretować wyniki badań,
  • udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
  • w uzasadnionych medycznie przypadkach zalecić wykonanie badań i konsultacji
 15. W ramach Teleporady Lekarz nie ma możliwości:
  • wystawiania skierowań na badania i konsultacje,
 16. Jeśli stan zdrowia Użytkownika lub zgłoszony w trakcie Teleporady problem zdrowotny  tego wymaga, Lekarz ma prawo zdecydować o konieczności zgłoszenia się na wizytę lekarską przez Użytkownika osobiście, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.
 17. Czas trwania Teleporady wynosi maksymalnie 20 minut, wykonywanej przez Lekarza Psychiatrę do 60 minut.

§ 5. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych

 1. Użytkownik składając zamówienie na udzielenie Teleporady zapoznał się z Polityką Prywatności będąca załącznikiem Regulaminu i wyraża jednocześnie zgodę  na przetwarzanie Danych Osobowych Medycznych.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadzane są do serwisu lekarz-radzi.pl przez Użytkownika w sposób dobrowolny.
 2. Na etapie składania zapytania Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych, a także danych podanych w ramach użytkowania serwisu w bazie danych Administratora, a ponadto na przetwarzanie danych osobowych, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach wykonania usług, a także marketingowych i informacyjnych, a także na ich przetwarzanie w przyszłości jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania wskazany wyżej – stosownie do art. 23 powołanej ustawy.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest podmiot wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu jako Administrator danych osobowych.
  Administrator danych może na zasadzie art. 31 powołanej wyżej ustawy z dn. 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.
 4. Przekazane Dane Osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania Usługi  oraz po anonimizacji tych danych – umieszczenia ich w charakterze edukacyjnym w serwisie lekarz-radzi.pl.
 5. Platforma lekarz-radzi.pl zapewnia ochronę danych osobowych przed dostępem osób trzecich, z zastrzeżeniem osób upoważnionych przez Użytkownika lub innych osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Lekarz-radzi.pl zabezpieczając dane dokłada w tym zakresie należytej staranności – zgodnie z posiadaną wiedzą i dostępnymi środkami technicznymi.
 7. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

§ 7. Płatność

 1. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, wyjątek stanowią Teleporady dostarczane przez serwis lekarz-radzi.pl.
 2. Opłaty związane z Teleporadą zamieszczone są w zakładce e-Wizyta.
 3. Płatność za Teleporadę jest dokonywana bezpośrednio przez Użytkownika.
 4. Użytkownik może dokonać wyboru następujących form zapłaty:
  • przelew elektroniczny na rachunek bankowy
  • transakcja za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
 5. Dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl wiąże się z akceptacją regulaminu serwisu przelewy24.pl
 6. Opłata uznawana jest przez platformę lekarz-radzi.pl z chwilą zaksięgowania jej na koncie bankowym lub w serwisie przelewy24.pl
 7. Po dokonaniu płatności, po uprzedniej weryfikacji jej poprawności przez Portal, Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji droga mailową.
 8. Usługa zostanie rozpatrzona po 72 godzinach od potwierdzenia zaksięgowania płatności za Usługę przez Portal.
 9. Usługodawca może przyznawać kody promocyjne.
 10. Użytkownik może korzystać z kodu promocyjnego uprawniającego do otrzymania zniżki na Usługę w wysokości 10% w przypadku zakupu drugiej usługi danego rodzaju i kolejnych następujących po zakupie drugiej Usługi.
 11. Na etapie dokonywania zapytania Użytkownik będzie mógł wpisać przesłany mu wcześniej drogą mailową kod rabatowy uprawniający do otrzymania zniżki na Usługę.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania faktury VAT za realizowaną usługę. W celu uzyskania faktury VAT należy wysłać stosowną prośbę drogą mailową.

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem Portalu lekarz-radzi.pl oraz świadczonymi usługami należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@lekarz-radzi.pl nie później niż 5 dni roboczych następujących po zdarzeniu, które jest przedmiotem reklamacji.
 2. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
 3. Administrator Portalu rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku uwzględnienia reklamacji, opłata wniesiona przez Użytkownika Portalu lekarz-radzi.pl ulega zwrotowi w ten sam sposób, w jaki opłata została uiszczona, w terminie 7 dni od dnia, uwzględnienia reklamacji.
 4. Obowiązek udowodnienia nienależytego wykonania usługi spoczywa na Użytkowniku zgłaszającym reklamację.

§ 9. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za informacje i materiały umieszczane w ramach Teleporady. Osoba, która zamieszcza w Portalu treści zabronione również w ramach Teleporady może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź też osób trzecich;
  • z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z opublikowaniem przez Administratora zdjęć/wizerunku tych Osób, jeżeli pochodzą one z materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w ramach Teleporady. Wszelką odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który zamieścił sporne materiały;
  • nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Portalu materiałów czy informacji. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik;
  • za skutki wykorzystania informacji nabytych w ramach korzystania przez Użytkownika z Portalu w tym za skutki wykorzystania informacji uzyskanych w ramach Teleporady;
 2. Jakakolwiek informacja dotycząca produktów znajdujących się w zasobach Portalu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego;
 3. Jakiekolwiek odniesienia (linki) do innych stron internetowych nie stanowią wskazania Administratora do ich użytkowania przez użytkowników Portalu;
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t. jednolity),
  • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t. jednolity),
  • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495 t. jednolity) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Administrator jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu bez uzasadniania przyczyny w każdym momencie.
 2. Zaktualizowana treść Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie Portalu. O zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zakładkę „Aktualności” na stronie głównej/ w widocznym miejscu na Portalu/ platformy lekarz-rzadzi.pl.
 3. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich zamieszczenia na stronie Portalu.
 4. Korzystanie z świadczeń konsultacyjnych przez Użytkownika po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem jego akceptacji.
 5. Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych postanowień.
 6. Administrator ma prawo do modernizacji Portalu, co może się wiązać z całkowitym lub częściowym wyłączeniem Portalu na czas niezbędny do przeprowadzenia prac modernizacyjnych.
 7. Administrator ma prawo do zamieszczania treści reklamowych, ogłoszeniowych lub innych o podobnym charakterze na portalu lekarz-radzi.pl.
 8. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji pytania zadanego przez Użytkownika, wraz z całą konwersacją między Użytkownikiem a Lekarzem. W takiej sytuacji adres e-mail Użytkownika oraz dane osobowe nie zostają opublikowane.
 9. Wszelkie spory wynikające lub związane z Teleporadą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Portalu.
 10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020

Umowa jest wiążąca do chwili zrealizowania usługi konsultacyjnej i przez ten czas trwają wzajemne zobowiązania wynikające z Umowy. Usługa konsultacyjna jest wykonywana jednorazowo.